Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych

Jesteśmy instytutem badawczym prowadzącym interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce.

Uczestniczymy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowujemy raporty, sporządzamy ekspertyzy oraz pełnimy funkcje doradcze.

Wspieramy szeroko rozumianą politykę i praktykę edukacyjną. Promujemy stosowanie zasady podejmowania decyzji w oparciu o wyniki badań, a szczególnie dużą wagę przywiązujemy do tych badań, których wyniki mogą zostać wykorzystane w polityce edukacyjnej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.

Od 1982 roku Instytut jest wydawcą kwartalnika naukowego “Edukacja”. 

Od 2002 roku Instytut jest również wydawcą czasopisma naukowego “Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” (EBiŚ)”. 

Obszary badawcze

Do głównych obszarów zainteresowań badawczych Instytutu należą:

  • Zagadnienia związane z koncepcją uczenia się przez całe życie.
  • Funkcjonowanie systemu kwalifikacji.
  • Pomiar i analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów.
  • Monitorowanie sytuacji osób młodych wchodzących na rynek pracy.
  • Psychologiczne i pedagogiczne podstawy osiągnięć szkolnych.
  • Ekonomiczne uwarunkowania kształcenia i finansowanie edukacji.
  • Warunki pracy nauczycieli.
  • Społeczne uwarunkowania funkcjonowania systemu edukacji.

Strona internetowa Instytutu: https://ibe.edu.pl/pl/

 

Formularz Kontaktowy

Napisz do nas wiadomość

Instytut Badań Edukacyjnych

O projekcie Moje Portfolio

Moje Portfolio powstało w ramach projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji.

Obecnie Moje Portfolio jest rozwijane w ramach projektu „Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)”, który jest finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego; wartość projektu wynosi 74 000 000,00 zł, w tym wysokość wkładu Funduszy Europejskich 61 064 800,00 zł.

Jest to kontynuacja wcześniejszych projektów dotyczących wdrażania i rozwoju ZSK w Polsce.

Moje Portfolio koncentruje się na użytkownikach systemu, którzy współtworzą ZSK (np. ministrowie właściwi, instytucje certyfikujące, podmioty zewnętrznego zapewniania jakości) lub posługują się nim, jako narzędziem wspierającym realizację celów gospodarczych (organizacje sektorowe/ branżowe, w tym sektorowe rady ds. kompetencji) lub społecznych, np. poprzez realizację strategicznych celów związanych z rozwojem kraju (np. ministerstwa, organizacje społeczne).

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i doskonalenie go jako jednego z narzędzi polityki państwa na rzecz uczenia się przez całe życie na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Projekt będzie ukierunkowany nie tylko na zwiększenie w najbliższych latach liczby kwalifikacji spoza edukacji formalnej włączonych do ZSK, ale także usprawnienie procesów związanych z włączaniem, funkcjonowaniem, walidowaniem, nadawaniem i zapewnianiem jakości kwalifikacji. Umożliwi to obywatelom efektywne wykorzystywanie możliwości związanych z certyfikowaniem tych kwalifikacji oraz ułatwi im poruszanie się po dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.