Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych

Jesteśmy instytutem badawczym prowadzącym interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce.

Uczestniczymy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowujemy raporty, sporządzamy ekspertyzy oraz pełnimy funkcje doradcze.

Wspieramy szeroko rozumianą politykę i praktykę edukacyjną. Promujemy stosowanie zasady podejmowania decyzji w oparciu o wyniki badań, a szczególnie dużą wagę przywiązujemy do tych badań, których wyniki mogą zostać wykorzystane w polityce edukacyjnej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.

Od 1982 roku Instytut jest wydawcą kwartalnika naukowego “Edukacja”. 

Od 2002 roku Instytut jest również wydawcą czasopisma naukowego “Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” (EBiŚ)”. 

Formularz Kontaktowy

Napisz do nas wiadomość

Instytut Badań Edukacyjnych

O projekcie Moje Portfolio

Moje Portfolio powstało w ramach projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji.

Obecnie Moje Portfolio jest rozwijane w ramach projektu „Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie ZSK na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju” nr POWR.02.13.00-00-0001/20, wartość 30 493 463,68 zł.

Projekt ten jest kontynuacją I i II etapu wsparcia wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Moje Portfolio koncentruje się na użytkownikach systemu, którzy współtworzą ZSK (np. ministrowie właściwi, instytucje certyfikujące, podmioty zewnętrznego zapewniania jakości) lub posługują się nim, jako narzędziem wspierającym realizację celów gospodarczych (organizacje sektorowe/ branżowe, w tym sektorowe rady ds. kompetencji) lub społecznych, np. poprzez realizację strategicznych celów związanych z rozwojem kraju (np. ministerstwa, organizacje społeczne).

W szczególności projekt zakłada istotny komponent wsparcia dla ministra koordynatora, obejmujący prowadzenie ewaluacji i doskonalenia rozwiązań systemowych (w tym w zakresie nadzoru oraz zewnętrznego systemu zapewniania jakości nadawania kwalifikacji).

W projekcie opisywane są kwalifikacje o kluczowym znaczeniu dla rozwoju sektorów i branż (w tym opisanie kolejnych sektorowych ram kwalifikacji) oraz z punktu widzenia strategii rozwoju gospodarczo-społecznego Polski.