Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla narzędzia Moje Portfolio

§ 1
Postanowienia ogólne


1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla narzędzia Moje Portfolio (dalej: „Regulamin”) stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z usług w ramach narzędzia Moje Portfolio (dalej: Moje Portfolio) oraz warunki świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników.

3. Administratorem Mojego Portfolio oraz Usługodawcą jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą pod adresem ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa.

4. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej https://mojeportfolio.ibe.edu.pl/ w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika, korzystającego z Mojego Portfolio. Treść zawarta w niniejszym Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Użytkownika dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem z Mojego Portfolio oraz świadczonych na nim usług.


§ 2
Definicje


Na potrzeby niniejszego Regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:

Bilans kompetencji - zbiór metod potrzebnych do zidentyfikowania i przeanalizowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych Użytkownika Indywidualnego, w celu opracowania planu rozwoju zawodowego; bilans kompetencji może być przeprowadzony z Doradcą;

Doradca - osoba udzielająca porad zawodowych lub edukacyjnych posiadająca konto Doradcy w Moim Portfolio, której Użytkownik Indywidualny może udostępnić swoje dokonania zawarte w Moim Portfolio;

Dowody - dokumenty i dzieła Użytkownika Indywidualnego, które świadczą o posiadaniu danych umiejętności; mogą to być m.in. nagrania audio i video, rysunki, fotografie, referencje (od pracodawców, współpracowników, organizacji społecznych), zaświadczenia o ukończonych kursach, certyfikaty, dyplomy;

Efekty uczenia się - wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się; na poszczególne efekty składa się to, co człowiek wie i rozumie, co potrafi wykonać, a także to, do jakich zobowiązań jest przygotowany;

Kompetencje - zdolność podejmowania określonych działań i wykonywania zadań z wykorzystaniem własnych doświadczeń, wiedzy i umiejętności;

Moje Portfolio - narzędzie do gromadzenia, porządkowania i udostępniania dowodów na posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, a także do przygotowania Planów Rozwoju;

Plany rozwoju - cele i konieczne do ich osiągnięcia działania i kompetencje; pomaga Użytkownikowi Indywidualnemu zidentyfikować i określić swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne i zaplanować kolejne etapy kariery zawodowej i/lub edukacyjnej;

Portal - sposób, w jaki można uzyskać dostęp do usług oferowanych przez Moje Portfolio;

Pracodawca - osoba reprezentująca firmę/instytucję, posiadająca konto Pracodawcy w Moim Portfolio, której Użytkownik Indywidualny może udostępnić swój Profil w Moim Portfolio;

Profil - część narzędzia Moje Portfolio zawierająca informacje o Użytkowniku Indywidualnym;

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla narzędzia Moje Portfolio - niniejszy regulamin określający warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Mojego Portfolio;

Teczka - funkcjonalność narzędzia Moje Portfolio, która pozwala w jednym miejscu zgromadzić i uporządkować dokonania Użytkownika Indywidualnego (m.in. kompetencje i potwierdzające je dowody);

Teczka profi - zgromadzone w jednym miejscu dokonania Użytkownika Indywidualnego tworzone pod kątem rekrutacji lub Walidacji;

Teczka walidacja - zgromadzone w jednym miejscu dokonania Użytkownika Indywidualnego tworzone pod kątem Walidacji;

Teczka zwykła – zgromadzone w jednym miejscu dokonania Użytkownika Indywidualnego tworzone dla siebie lub w celu współpracy z Doradcą;

Użytkownik Indywidualny - osoba fizyczna, która założyła konto w Moim Portfolio w celu korzystania z funkcjonalności i usług Portalu, w szczególności w zakresie gromadzenia, porządkowania i udostępniania dowodów na posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, a także w celu przygotowania planów swojego rozwoju;

Użytkownik Portalu (“Użytkownik”) – osoba posiadająca zarejestrowane konto w Moim Portfolio. Walidacja - proces sprawdzania, czy osoba ubiegająca się o kwalifikację posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne (czyli "efekty uczenia się") wymagane dla tej kwalifikacji, niezależnie od sposobu ich zdobycia. Moje Portfolio może być bardzo przydatnym narzędziem do rozpoznawania, gromadzenia i prezentowania swoich efektów uczenia się.


§ 3
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną


1. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.

2. Moje Portfolio jest narzędziem do gromadzenia, porządkowania i udostępniania dowodów na posiadanie kompetencji.

3. Usługa świadczona na rzecz Użytkownika Indywidualnego polega m.in. na:
a) zapewnieniu dostępu do zgromadzonych w Moim Portfolio przez Użytkownika Indywidualnego dowodów swoich kompetencji;
b) możliwości tworzenia profilu i udostępniania swojego profilu innym użytkownikom Mojego Portfolio;
c) możliwości tworzenia Teczek z pogrupowanymi dowodami i kompetencjami i udostępniania teczek Doradcy i Pracodawcy;
d) możliwości komunikowania się z Doradcą za pomocą czatu;
e) możliwości wygenerowania CV na podstawie danych zapisanych w Profilu Użytkownika i kompetencji wskazanych przez Użytkownika;
f) możliwości tworzenia indywidualnych planów rozwoju;
g) wysyłce powiadomień systemowych dotyczących np. informacji o aktywacji konta lub udostępnieniu mu teczki innego Użytkownika.

4. Usługa świadczona na rzecz Pracodawcy polega m.in. na:
a) możliwości utworzenia profilu Pracodawcy w Moim Portfolio;
b) możliwości otrzymania od Użytkownika Indywidualnego Mojego Portfolio profilu/teczek utworzonych w Moim Portfolio;
c) wysyłce powiadomień systemowych dotyczących np. informacji o udostępnieniu profilu przez Użytkownika Indywidualnego, bądź informacji o udostępnieniu mu teczki Użytkownika.

5. Usługa świadczona na rzecz Doradcy polega m.in. na:
a) możliwości utworzenia profilu Doradcy w Moim Portfolio;
b) możliwości otrzymania od Użytkownika Indywidualnego Mojego Portfolio profilu/teczek utworzonych w Moim Portfolio;
c) możliwości komunikowania się z Użytkownikiem Indywidualnym za pomocą czatu;
d) możliwości wykorzystania Mojego Portfolio do przeprowadzenia z Użytkownikiem Indywidualnym Bilansu Kompetencji;
e) wysyłce powiadomień systemowych dotyczących np. informacji o udostępnieniu profilu przez Użytkownika Indywidualnego, bądź informacji o udostępnieniu mu teczki Użytkownika.

6. Dostęp do świadczonych usług jest bezpłatny, co oznacza, że korzystanie ze wszystkich funkcjonalności narzędzia Moje Portfolio jest dla wszystkich użytkowników bezpłatne.


§ 4
Warunki techniczne


1. Do korzystania z Mojego Portfolio konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i aktualnej wersji co najmniej przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer lub Safari oraz włączonej obsługi JavaScript i plików cookies w przeglądarce internetowej Użytkownika.

2. Strona zawiera dokumenty PDF, których otwarcie wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji. Do ich podglądu zalecamy darmowy program Adobe® Reader, który można pobrać ze strony www.adobe.com.

3. Usługi drogą elektroniczną są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

4. Dane przesyłane przy użyciu formularza są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL).

5. Zamknięcie przeglądarki Użytkownika może spowodować usunięcie danych przesłanych do Mojego Portfolio. Wszystkie ustawienia wpływające na podtrzymanie lub anulowanie sesji znajdują się w przeglądarce Użytkownika. 6. Narzędzie dokonuje sprawdzenia poprawnego formatu: adresu e-mail oraz hasła.


§ 5
Prawa i obowiązki Użytkownika


1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Mojego Portfolio w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa, w tym praw autorskich i praw pokrewnych i zachowaniem dobrych obyczajów.

2. Zabronione jest w szczególności:
a) podawanie w ramach korzystania z narzędzia nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych;
b) dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Naruszenie obowiązków, o których mowa w ustępie 1 i 2, stanowić może podstawę do zablokowania konta Użytkownika.


§ 6
Warunki zawarcia i rozwiązywania umowy


1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem z chwilą założenia konta (z chwilą rejestracji) Użytkownika w Moim Portfolio. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia konta Użytkownika przez Użytkownika (w dowolnej chwili) lub przez Usługodawcę . W takich przypadkach umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.

2. Usługodawca uprawniony jest do usunięcia konta Użytkownika:
a) na wniosek Użytkownika,
b) w przypadku, gdy Użytkownik nie przestrzega zasad określonych w Regulaminie.

3. Umowa jest zawierana w języku polskim.


§ 7
Kontakt i Reklamacje


1. Usługodawca dokłada należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania narzędzia Moje Portfolio. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń i błędów w funkcjonowaniu narzędzia na adres: z4@ibe.edu.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej https://mojeportfolio.ibe.edu.pl/.

2. Użytkownik korzystający z usług opisanych powyżej ma prawo składania reklamacji dotyczących tych usług na adres: z4@ibe.edu.pl

3. Zgłoszenia i reklamacje, o których mowa w ustępach 1 i 2 powyżej powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu, umożliwiające przekazanie przez Usługodawcę odpowiedzi na dokonane zgłoszenie.

4. Usługodawca może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności, spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych lub systemów zasilania, ani za błędy w transmisji danych wynikające z opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych, ani za szkody spowodowane przez czynniki od Usługodawcy niezależne.

6. Ze względów bezpieczeństwa Usługodawca ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Mojego Portfolio na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Mojego Portfolio w dowolnym momencie.

8. Odpowiedź na zgłoszenie lub reklamację udzielana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

9. Zgłaszający problem i reklamację zostanie poinformowany drogą elektroniczną, na adres wskazany w zgłoszeniu, o sposobie załatwienia sprawy.


§ 8
Postanowienia końcowe


1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 lutego 2022 r.

2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Użytkownika pod adresem: https://mojeportfolio.ibe.edu.pl/.

3. Usługodawca ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianie postanowień Regulaminu Usługodawca powiadomi Użytkownika poprzez publikację na stronie https://mojeportfolio.ibe.edu.pl/.

4. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie przed rozpoczęciem korzystania z usługi oraz do przestrzegania jego postanowień.

5. Korzystanie z Mojego Portfolio przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Językiem stosowanym w relacjach wynikających z niniejszego Regulaminu jest język polski.

7. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

8. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wynikać z Usługi jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.