Polityka prywatności

Polityka prywatności narzędzia Moje Portfolio

Jeżeli korzystają Państwo z narzędzia Moje Portfolio wyrażają Państwo tym samym zgodę na postanowienia tej polityki. Dlatego tak ważne jest, żeby się z nią zapoznać. Dla uproszczenia pod nazwą „Moje Portfolio” będziemy rozumieć w tym dokumencie narzędzie do gromadzenia, porządkowania i udostępniania dowodów na posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, a także do przygotowania planów rozwoju, a pod nazwą „Portal” będziemy rozumieć w tym dokumencie sposób, w jaki można uzyskać dostęp do usług oferowanych przez Moje Portfolio.


I. Kto jest administratorem danych osobowych?

Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8, 01-180 Warszawa, nr tel. (22) 24 17 101, e-mail: ibe@ibe.edu.pl zarejestrowany pod numerem KRS: 0000113990, NIP: 5250008695 (dalej: „IBE” lub „Administrator”) jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach i zakresie, o których mowa w części III.

Jesteśmy instytutem badawczym, który zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2020 r., poz. 226) odpowiada za prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, będącego obok Polskiej Ramy Kwalifikacji, kluczowym elementem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wdrażanego w Polsce.

W sprawach związanych z działaniem narzędzia mogą Państwo się z nami skontaktować drogą pisemną na powyżej wskazany adres korespondencyjny lub mailową: z4@ibe.edu.pl.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także pytania odnośnie do niniejszej Polityki prosimy kierować do naszego Inspektora Danych Osobowych na adres e-mail iod@ibe.edu.pl lub na powyżej wskazany adres Administratora.


II. Definicje

Dane osobowe (dane) - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Doradca – osoba udzielająca porad zawodowych lub edukacyjnych posiadająca konto doradcy w Moje Portfolio, której Użytkownik Indywidualny może udostępnić swoje dokonania zawarte w Moim Portfolio;

Dowody - dokumenty i dzieła Użytkownika Indywidualnego, które świadczą o posiadaniu danych umiejętności; mogą to być m.in. nagrania audio i video, rysunki, fotografie, referencje (od pracodawców, współpracowników, organizacji społecznych), zaświadczenia o ukończonych kursach, certyfikaty, dyplomy;

Kompetencje - zdolność podejmowania określonych działań i wykonywania zadań z wykorzystaniem własnych doświadczeń, wiedzy i umiejętności;

Moje Portfolio - narzędzie do gromadzenia, porządkowania i udostępniania dowodów na posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, a także do przygotowania planów rozwoju;

Plany rozwoju - cele i konieczne do ich osiągnięcia działania i kompetencje; pomaga Użytkownikowi Indywidualnemu zidentyfikować i określić swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne i zaplanować kolejne etapy kariery zawodowej i/lub edukacyjnej;

Portal – sposób, w jaki można uzyskać dostęp do usług oferowanych przez Moje Portfolio;

Pracodawca - osoba reprezentująca firmę/instytucję, posiadająca konto pracodawcy w Moim Portfolio, której Użytkownik Indywidualny może udostępnić swój profil w Moim Portfolio;

Profil - część narzędzia Moje Portfolio zawierająca informacje o Użytkowniku Indywidualnym;

Przetwarzanie danych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Teczka - funkcjonalność narzędzia Moje Portfolio, która pozwala w jednym miejscu zgromadzić i uporządkować dokonania Użytkownika Indywidualnego (m.in. kompetencje i potwierdzające je dowody);

Użytkownik Indywidualny – osoba fizyczna, która założyła konto w Moje Portfolio w celu korzysta z funkcjonalności i usług Portalu, w szczególności w zakresie gromadzenia, porządkowania i udostępniania dowodów na posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, a także w celu przygotowania planów swojego rozwoju;

Użytkownik Portalu (“Użytkownik”) – osoba posiadająca zarejestrowane konto w Moim Portfolio.
Część haseł pojawiających się w niniejszej Polityce została zdefiniowana w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną dla narzędzia Moje Portfolio.


III. Jakie dane osobowe przetwarzamy w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej?

Moje Portfolio jest cyfrowym narzędziem, które umożliwia zgromadzenie swoich dokonań edukacyjnych i zawodowych w jednym miejscu. Dzięki niemu zgromadzą Państwo w jednym miejscu dowody swoich kompetencji, rozpoznają i nazwą nawet te umiejętności, o których możecie Państwo już nie pamiętać lub nie zdawać sobie sprawy z tego, że je posiadają.
Realizując oferowane przez nas usługi przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych będących Użytkownikami Portalu, posiadających konto Użytkownika Indywidualnego, konto Doradcy lub konto Pracodawcy. Dane osobowe będziemy przetwarzać w różnych zakresie i celach oraz na różnej podstawie prawnej określonej w RODO, dlatego aby przekazać jak najbardziej przejrzyste informacje, pogrupowaliśmy informacje odnosząc się do celu przetwarzania.

1. Rejestracja i utrzymanie konta
Podczas zakładania konta na Portalu Użytkownik zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych w zakresie:
● adres e-mail, hasło
● informacja o statusie (“doradca”, “pracodawca”)

Dane będą przetwarzane w celu:
a) rejestracji i utrzymania konta Użytkownika Indywidualnego, konta Doradcy lub konta Pracodawcy,
b) uwierzytelnienia Użytkownika podczas logowania do Portalu.

Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - niezbędność przetwarzania w celu zawarcia umowy o korzystanie z usług Portalu Moje Portfolio. Podanie danych jest niezbędne do założenia oraz utrzymania konta.

Dane będą przetwarzane w tym celu do czasu usunięcia konta przez Użytkownika lub do czasu zamknięcia konta przez IBE.

2. Rejestracja przez serwisy społecznościowe

Logowanie za pomocą LinkedIn

Użytkownik Indywidualny może zarejestrować się, a następnie logować do Portalu za pośrednictwem swojego konta na platformie LinkedIn. W przypadku skorzystania z tej opcji zostaniecie Państwo przekierowani na stronę portalu LinkedIn, gdzie będzie wymagane zalogowanie się przy użyciu danych konta. W ten sposób otrzymujemy dane osobowe w postaci adresu e-mail, który został podany w portalu LinkedIn.

Więcej informacji dotyczących autoryzacji za pośrednictwem LinkedIn oraz ustawień prywatności można znaleźć pod adresem: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a519947

Logowanie za pomocą Google
Użytkownik Indywidualny może zarejestrować się, a następnie logować do Portalu za pomocą swojego konta w Google. W przypadku skorzystania z tej opcji zostaniecie Państwo przekierowani do swojego konta Google, gdzie będzie wymagane zalogowanie się przy użyciu danych konta. W ten sposób otrzymujemy dane osobowe w postaci adresu e-mail, który został podany na koncie Google.
Więcej informacji dotyczących Google i ustawień prywatności można znaleźć w wytycznych ochrony danych pod adresem https://policies.google.com/privacy.

Dane będą przetwarzane w celu:
c) rejestracji i utrzymania konta Użytkownika Indywidualnego,
d) uwierzytelnienia Użytkownika Indywidualnego podczas logowania do Portalu.

Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - niezbędność przetwarzania w celu zawarcia umowy o korzystanie z usług Portalu Moje Portfolio. Podanie danych jest niezbędne do założenia oraz utrzymania konta.

Dane będą przetwarzane w tym celu do czasu usunięcia konta przez Użytkownika lub do czasu zamknięcia konta przez IBE.

3. Konto Użytkownika Indywidualnego

Użytkownik Indywidualny może gromadzić na swoim koncie dane osobowe, informacje i dokumenty, których zakres zależy od wybranej funkcjonalności.

Profil użytkownika - w ramach zakładki “Edycja konta” Użytkownik Indywidualny mam możliwość uzupełnienia swojego Profilu, w ramach którego dobrowolnie podaje swoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, numer telefonu, wizerunek, dane w polu “o mnie” a także swoje kompetencje. Z tego poziomu Użytkownik może też udostępnić swój profil Doradcy wybranemu z listy doradców, oraz wybrać kompetencje, które zamierza pokazać Pracodawcy wybranego z listy pracodawców.

Tworzenie Portfolio - w ramach tej funkcjonalności Użytkownik może samodzielnie bądź z pomocą Doradcy, po udostępnieniu mu swojego Profilu, gromadzić informacje dotyczące jego edukacji, kariery
zawodowej oraz posiadanych kompetencji, a także importować dokumenty np. CV, certyfikaty, świadectwa, dyplomy lub inne dzieła (np. linki do materiałów multimedialnych, zdjęcia, rysunki).

Twoje doświadczenie - w ramach tej funkcjonalności Użytkownik może odpowiedzieć na pytania dotyczące różnych obszarów swojego życia (doświadczenie zawodowe, wykształcenie, kursy, szkolenia, uprawnienia, zainteresowania i działalność społeczna, doświadczenia z życia, języki obce), aby zidentyfikować swoje kompetencje.

Tworzenie teczek - w ramach tej funkcjonalności Użytkownik może pogrupować swoje kompetencje i dowody na ich posiadanie (np. CV, certyfikaty, świadectwa, dyplomy lub inne dzieła, takie jak linki do materiałów multimedialnych, zdjęcia, rysunki), w osobne całości (“Teczki”) w różnym celu (np. aby przystąpić do walidacji efektów uczenia się, zaprezentować Pracodawcy) i następnie udostępnić te pogrupowane kompetencje i dowody (“Teczki”) wybranym przez siebie osobom (np. Pracodawcom) i podmiotom (np. instytucjom szkoleniowym) posiadającym konto w Moim Portfolio.

Tworzenie planów rozwoju - w ramach tej funkcjonalności Użytkownik może samodzielnie bądź z pomocą Doradcy, po udostępnieniu mu swojego profilu, rozpisać swoje plany, działania konieczne do ich realizacji oraz potrzebne kompetencje.

Generowanie CV - udostępniliśmy w naszym narzędziu możliwość generowania, przechowywania oraz wykorzystywania CV. Dokument CV generowany jest przez Użytkownika na podstawie danych zapisanych w Profilu Użytkownika i kompetencji zawartych w Moim Portfolio.

Adres e-mail Użytkownika Indywidualnego będzie przetwarzany także w celu wysyłki powiadomień systemowych np. informacji o aktywacji konta lub udostępnieniu mu teczki innego Użytkownika.

Dane osobowe zgromadzone w ramach opisanych funkcjonalności przechowujemy w celu świadczenia naszych usług zgodnie z Regulaminem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich brak może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z wybranych funkcjonalności. Dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Indywidualnego, nie dłużej jednak niż do momentu usunięcia konta.

4. Konto Doradcy

W ramach zakładki “Edycja konta” Doradca może samodzielnie uzupełnić swój profil, podając następujące dane osobowe:
● imię i nazwisko
● nazwa instytucji
Podanie tych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe Doradcy widoczne w profilu tj. adres e-mail służący do rejestracji konta oraz imię i nazwisko - jeżeli podano, będziemy przetwarzać w celu sporządzenia listy Doradców posiadających konto w Portalu, aby umożliwić Użytkownikom Indywidualnym nawiązania kontaktu z wybranym Doradcą.

Adres e-mail Doradcy będzie przetwarzany w celu wysyłki powiadomień systemowych np. informacji o udostępnieniu profilu przez Użytkownika Indywidualnego, bądź informacji o udostępnieniu mu teczki Użytkownika.

Dane te przetwarzane są celu świadczenia naszych usług zgodnie z Regulaminem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu ich usunięcia przez Doradcę, nie dłużej jednak niż do momentu usunięcia konta.

5. Konto Pracodawcy

W ramach zakładki “Edycja konta” Pracodawca może samodzielnie uzupełnić swój profil, podając następujące dane osobowe:
● imię i nazwisko
● nazwa instytucji
Podanie tych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe Pracodawcy widoczne w profilu tj. adres e-mail służący do rejestracji konta oraz imię i nazwisko - jeżeli podano, będziemy przetwarzać w celu sporządzenia listy pracodawców, która zostanie udostępniona w ramach Portalu, aby umożliwić Użytkownikom Indywidualnym nawiązania kontaktu z wybranym Pracodawcą.

Adres e-mail Pracodawcy będzie przetwarzany w celu wysyłki powiadomień systemowych np. informacji o udostępnieniu profilu przez Użytkownika Indywidualnego, bądź informacji o udostępnieniu mu teczki Użytkownika.

Dane te przetwarzane są celu świadczenia naszych usług zgodnie z Regulaminem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu ich usunięcia przez Pracodawcę, nie dłużej jednak niż do momentu usunięcia konta.

6. Udostępnianie profilu

W ramach usług oferowanych przez narzędzie Moje Portfolio Użytkownik Indywidualny może samodzielnie udostępniać swój Profil wraz ze zgromadzonymi w nim danymi osobowymi.

Przed udostępnieniem profilu, prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami opisanymi w ust. 8.

Mając na uwadze ochronę prywatności Użytkowników Indywidualnych, Portal zapewnia dobrowolność podania danych takich jak imię i nazwisko, wizerunek, adres, data urodzenia, a także możliwość wyboru kompetencji, które zostaną udostępnione, co pozwala przekazać odbiorcom tylko tyle danych osobowych, ile w ocenie Użytkownika Indywidualnego jest niezbędne dla realizacji celu ich przekazania.

Udostępnienie profilu wszystkim pracodawcom - korzystając z tej funkcjonalności Portalu, Użytkownik Indywidualny może za pośrednictwem odpowiednich ustawień konta, zdecydować że jego dane osobowe osobowe zgromadzone w ramach Profilu widoczne będą dla wszystkich Użytkowników posiadających konto Pracodawcy.

Użytkownik Indywidualny w każdym momencie może dokonać zmiany ustawień konta i ukryć swój Profil. Dane osobowe będą widoczne dla Pracodawców do czasu zmiany ustawień konta, nie dłużej jednak niż do jego zamknięcia.

Udostępnienie profilu wybranemu pracodawcy - w ramach tej funkcjonalności Użytkownik Indywidualny może zdecydować o udostępnieniu swojego Profilu, a także określonych kompetencji, wybranemu przez siebie Pracodawcy.

Użytkownik Indywidualny w każdym momencie może dokonać zmiany ustawień konta i przestać udostępniać swój profil Pracodawcy. Dane osobowe będą widoczne dla Pracodawcy do czasu zmiany ustawień konta, nie dłużej jednak niż do jego zamknięcia.

Udostępnienie profilu wybranemu Doradcy - w ramach tej funkcjonalności Użytkownik Indywidualny może zdecydować o udostępnieniu swojego Profilu a także określonych kompetencji wybranemu przez siebie Doradcy.

Użytkownik Indywidualny w każdym momencie może dokonać zmiany ustawień konta i przestać udostępniać swój profil Doradcy. Dane osobowe będą widoczne dla Doradcy do czasu zmiany ustawień konta, nie dłużej jednak niż do jego zamknięcia.

7. Udostępnianie teczek

W ramach usług oferowanych przez narzędzie Moje Portfolio Użytkownik Indywidualny może samodzielnie udostępniać swoje teczki zawierające dokumenty w nich zgromadzone.

Przed udostępnieniem teczki, prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami opisanymi w ust. 8.
Mając na uwadze ochronę prywatności Użytkowników Indywidualnych, Portal zapewnia możliwość tworzenia różnych teczek, co pozwala przekazać odbiorcom teczek tylko tyle danych osobowych, ile w ocenie Użytkownika Indywidualnego jest niezbędne dla realizacji celu ich przekazania.

Udostępnianie teczek - w ramach tej funkcjonalności Użytkownik Indywidualny może udostępniać swoją teczkę:
- osobie posiadają konto Doradcy lub konto Pracodawcy,
- dowolnej osobie wysyłając link do teczki na wybrany adres e-mail,
- poprzez media społecznościowe np. Facebook.

8. Co się dzieje z danymi Użytkownika, gdy udostępnia profil lub teczkę

Użytkownik Indywidualny udostępnia swój Profil w ramach Portalu lub w wybrany przez siebie sposób udostępnia utworzone przez siebie teczki wraz z zgromadzoną w nich dokumentacją, osobom posiadającym konto Doradcy, konto Pracodawcy lub osobom trzecim, na podstawie własnej, przemyślanej i świadomej decyzji.

Informujemy, że IBE nie weryfikuje tożsamości osób zakładających konto w Moje Portfolio, dlatego przed każdym przekazaniem danych osobowych Użytkownik Indywidualny powinien starannie rozważyć ryzyko, które może wiązać się z takim przekazaniem danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, danych kontaktowych i wizerunku. Takim ryzykiem może być na przykład możliwość zidentyfikowania Użytkownika przez inne osoby, utrata części prywatności, a w skrajnych przypadkach nawet kradzież tożsamości.

IBE nie sprawuje kontroli nad danymi lub dokumentami, które Użytkownik Indywidualny udostępnił innym osobom lub podmiotom za pośrednictwem Profilu lub Teczki, w szczególności nie mamy wpływu na to jak długo, gdzie i w jakim celu dane lub dokumenty będą przetwarzane. W związku z tym, że rola IBE sprowadza się do wyłącznie do zapewnienia określonych w Regulaminie funkcjonalności Portalu, to od momentu przekazania swoich danych osobowych wybranemu podmiotowi, to na zasadach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, staje się on odrębnym od IBE administratorem tych danych. IBE odpowiada jako administrator danych osobowych wyłącznie za przetwarzanie danych Użytkowników Indywidualnych w ramach Portalu, tj. własnej działalności opisanej w Regulaminie.

9. Komunikacja z Doradcą w ramach Portalu

Zarejestrowany Użytkownik Indywidualny ma możliwość prowadzenia korespondencji z Doradcą, z tym zastrzeżeniem, że działanie to może być zainicjowana wyłącznie przez Użytkownika Indywidualnego do Doradcy, któremu uprzednio udostępnił swój profil.

Wymiana wiadomości w ramach Portalu następuje po akceptacji przez Doradcę komunikatu informującego o udostępnieniu profilu przez Użytkownika Indywidualnego.

Historia komunikacji (w tym dane osobowe i informacje w niej zawarte) widoczna jest na koncie Użytkownika Indywidualnego przez okres funkcjonowania konta. Użytkownik Indywidualny może usunąć wybrane wiadomości. Doradca traci dostęp do historii komunikacji w przypadku, gdy Użytkownik Indywidualny usunie wiadomości lub przestanie udostępniać swój profil Doradcy lub usunie konto z Portalu.

W przypadku, gdy Użytkownik Indywidualny po raz kolejny udostępnia Doradcy swój profil, to cała zachowana historia korespondencji ponownie widoczna jest dla Doradcy.

Zbieramy treści wiadomości i informacje przekazane za pośrednictwem tej funkcjonalności w celu świadczenia naszych usług zgodnie z Regulaminem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane osobowe zgromadzone w historii komunikacji będziemy przetwarzać do czasu usunięcia wiadomości przez Użytkownika Indywidualnego, nie dłużej jednak niż do czasu usunięcia konta.

10. Komunikacja z IBE

W przypadku kierowania korespondencji do IBE za pośrednictwem wiadomości e-mail lub formularza kontaktowego, który dostępny jest na stronie internetowej Portalu, przetwarzamy dane osobowe zawarte w tej korespondencji jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne dane przekazane nam w nadesłanej wiadomości.

W zależności od treści przesłanej nam wiadomości, dane przetwarzamy w celach:
● komunikacji i udzielenia odpowiedzi, zgodnie z treścią przesłanej wiadomości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora polegający na udzielaniu odpowiedzi na nadesłane wiadomości,
● nawiązania współpracy z osobami, które wyraziły chęć skorzystania z usług oferowanych w ramach Portalu - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy.

Dane będą przetwarzane przez czas potrzebny do udzielenia odpowiedzi, a następnie przechowywane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu IBE (np. na potrzeby obrony w przypadku skarg lub zapytań).

11. Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Dane osobowe Użytkowników będziemy przetwarzać także po usunięciu konta w Moje Portfolio w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora polegający na ochronie swoich praw.

Informujemy, że w będziemy przechowywać tylko te dane, które są istotne dla takich celów, a w pozostałym zakresie dane usuwać lub anonimizować.

Dane będą przetwarzane w tym celu do upływu okresu przedawnienia roszczeń określonego przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm., dalej: „Kodeks cywilny”) (6 lat) albo do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

12. Analiza funkcjonowania systemu

Możemy gromadzić i przetwarzać dane zgromadzone w ramach Portalu w celu analizy funkcjonowania systemu, wdrażania lub rozwijania rozwiązań/funkcjonalności - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora polegający na ułatwieniu korzystania z świadczonych usług oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Dane będą przetwarzane w tym celu przez okres utrzymania konta lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.


IV. Komu i w jakich przypadkach IBE przekazuje dane osobowe?

Na zasadach opisanych w Rozdziale III ust. 8, dane osobowe Użytkownika Indywidualnego zostaną przekazane Doradcy, Pracodawcy lub innej osobie, na żądanie Użytkownika Indywidualnego wyrażone przez jego działanie.

Nie korzystamy z usług podmiotów trzecich, które wiążą się z przekazaniem danych osobowych zgromadzonych w ramach Portalu. W przypadku nawiązania takiej współpracy Użytkownicy zostaną o tym poinformowani poprzez zmianę postanowień niniejszej Polityki.

W pozostałym zakresie dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom lub organom, którym IBE jest uprawniony lub zobowiązany je udostępnić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


V. Jakie są prawa osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

1. Prawo dostępu do treści danych (art. 15 RODO)

Jest to prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji:
● o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
● o kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
● informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane,
● o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw,
● o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
● o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana.

2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

3. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia wszystkich lub niektórych dotyczących Pani/Pana danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Administrator ma w takiej sytuacji obowiązek usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem, że jest spełniona jedna z następujących przesłanek:
● dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
● cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
● dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
● dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

Jest to prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku:
● kwestionowania prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Administratora,
● przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
● Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
● wniesiony został sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Administratorowi oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Administratorowi do dochodzenia roszczeń.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:
● przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę,
● przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest stroną osoba wnosząca sprzeciw,,
● przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego.

7. Prawo wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO)

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, osobie wyrażającej zgodę przysługuje prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Skarga do organu nadzorczego

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (www.uodo.gov.pl).


VI. W jaki sposób można zrealizować przysługujące prawa?

Możesz realizować swoje prawa:
1. kontaktując się poprzez adres e-mail z4@ibe.edu.pl dedykowany do obsługi zgłoszeń w ramach Portalu Moje Portfolio,
2. kontaktując się drogą telefoniczną lub pisemną korzystając z danych wskazanych w części I,
3. samodzielnie za pośrednictwem Portalu (zmiana lub usunięcie danych, usunięcie konta),
4. kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@ibe.edu.pl.


VII. Usunięcie konta

Konto Użytkownika może zostać usunięte:
1. przez samego Użytkownika, za pośrednictwem Portalu (funkcja “usuń konto”);
2. na wniosek Użytkownika Indywidualnego złożony tradycyjną drogą pisemną lub elektronicznie;
3. przez IBE w przypadku, gdy Użytkownik nie przestrzega zasad określonych w Regulaminie.


VIII. Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w szczególności w oparciu o profilowanie.


IX. Przekazywanie danych poza EOG

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do organizacji międzynarodowych ani poza EOG, z wyjątkiem sytuacji w której następuje kontakt na adresy e-mail IBE, w związku z korzystaniem z poczty elektronicznej Google (usługa Gmail), z uwagi na przechowywanie danych przez Google w centrach danych zlokalizowanych również poza terytorium EOG. Przekazywanie danych w tym zakresie odbywać się będzie w oparciu o tzw. standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską (art. 45 ust. 1 RODO).


X. Jak korzystamy z plików cookies

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies.


XI. Zmiany w Polityce Prywatności

W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, Instytut Badań Edukacyjnych zastrzega sobie prawo wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie.

O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach będziemy informować poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie internetowej Systemu, a w przypadku istotnych zmian możemy dodatkowo wysłać odrębne powiadomienia na wskazany przez Panią/Pana adres e-mail.