Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)

Czym jest Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji? Jaką rolę gra w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji? I dlaczego warto to wiedzieć korzystając z serwisu Moje Portfolio?

ZRK

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) jest rejestrem publicznym, który gromadzi informacje o wszystkich kwalifikacjach nadawanych w Polsce. 

Obecnie w rejestrze dostępne są kwalifikacje, które zdobywa się w systemie oświaty lub szkolnictwa wyższego (kwalifikacje pełne - świadectwo ukończenia szkoły, dyplom ukończenia studiów i kwalifikacje cząstkowe - nadawane w ramach kształcenia zawodowego i studiów podyplomowych) i kwalifikacje cząstkowe nadawane poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego (kwalifikacje uregulowane - np. dyplom nurka, dyplom sądowego kuratora zawodowego i kwalifikacje rynkowe nadawane przez korporacje zawodowe, zrzeszenia branżowe, instytucje szkoleniowe - np. kwalifikacja “Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów”). Z ZRK można dowiedzieć się, jakie konkretne wymagania trzeba spełnić, żeby uzyskać daną kwalifikację, oraz jakie instytucje mają uprawnienia do ich nadawania.

Dzięki ZRK można:

  1. przeglądać kwalifikacje nadawane w Polsce i identyfikować instytucje, które nadają daną kwalifikację - bez konieczności rejestrowania się w ZRK;
  2. wnioskować o włączenie kwalifikacji rynkowej;
  3. wnioskować o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji;
  4. wnioskować o wpis na listę podmiotów do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewnienia jakości.


Co równie ważne, jeśli korzystając z Mojego Portfolio, nie chcemy samodzielnie nazywać kompetencji, możemy skorzystać z bazy ZRK, by z niej zaciągnąć potrzebne dane.

Rejestr powstał w 2016 roku na mocy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji i jest jednym z głównych elementów systemu. 

Dowiedz się więcej o ZRK: https://kwalifikacje.gov.pl/