Jak opisać kompetencje?

Czy zawsze potrafisz nazwać to, co tak naprawdę wiesz i umiesz? Oferujemy garść wskazówek, które pomogą ci opisać kompetencje tak, że będzie je łatwiej wykazać i ocenić. 

Jak opisać kompetencje?

Spisując kompetencje, staniesz przed zadaniem wskazania konkretnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Może to być trudne. Na szczęście istnieją standardy, do których możesz się odnieść:

 • wymagania w ogłoszeniu o pracę (jeśli dotyczą wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych);
 • profile stanowisk;
 • podstawy programowe kształcenia w zawodach;
 • kwalifikacje zawarte w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

Czasem jednak trzeba będzie nazwać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, których nie ma w powyższych wymaganiach, a które posiadasz. Opisując je pamiętaj o tym, aby:

 • użyć jednoznacznych sformułowań – nie powinny budzić wątpliwości lub być różnie interpretowane; każdy powinien je rozumieć w ten sam sposób; np.: „jest gotów do współpracy” można interpretować na różne sposoby, m.in. jako „chce współpracować w tej chwili”, jak i „zna zasady współpracy”;
 • zapisy były zrozumiałe dla innych – unikaj skrótów myślowych i nadmiernych uogólnień; czasem lepiej użyć mniej specjalistycznego słownictwa (zwłaszcza przy opisywaniu umiejętności przydatnych w różnych branżach);
 • używać – tam gdzie to możliwe – czasowników operacyjnych.

Czym są czasowniki operacyjne?

Czasowniki operacyjne nazywają działania dające się zaobserwować, sprawdzić i ocenić. Innymi słowy stosuje się je do opisania czynności, które mają być mierzalne.

Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie, czy dana osoba (niezależnie od sposobu, w jaki się uczyła) ma wymaganą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne (tzw. walidacja).

Czasowniki operacyjne można przyporządkować do pięciu kategorii wskazujących na rodzaj sprawdzanych umiejętności:

 1. analityczne (analizować, badać, diagnozować, dowodzić, ewaluować, klasyfikować, interpretować, identyfikować, oceniać, prognozować, wykrywać, porównywać, przeliczać, uogólniać, wnioskować, uzasadniać, różnicować),
 2. werbalne i komunikacyjne (charakteryzować, informować, objaśniać, krytykować, opisywać, przedstawiać, streszczać, wyjaśniać, wykazywać),
 3. organizacyjne (planować, prowadzić, sporządzać, utrzymywać, dostarczać, gromadzić, przechowywać, sortować, przygotowywać, świadczyć usługi, ustawiać, zbierać, zapobiegać),
 4. techniczno-manualne (mierzyć, konstruować, projektować, regulować, uzyskiwać, wykonywać, dobierać, stosować, łączyć, wstawiać),
 5. zarządcze (decydować, kierować, integrować, mobilizować, kontrolować, rozwijać, śledzić, wytyczać, wyznaczać).


Listę przykładowych czasowników operacyjnych znajdziesz w materiale Opisywanie kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego. Poradnik. Często opierają się na tzw. taksonomii Blooma.