Logotyp IBE

Instytut Badań Edukacyjnych

IBE jest instytutem badawczym prowadzącym interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuj raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Wspiera szeroko rozumianą politykę i praktykę edukacyjną. Promuje stosowanie zasady podejmowania decyzji w oparciu o wyniki badań, a szczególnie dużą wagę przywiązuje do tych badań, których wyniki mogą zostać wykorzystane w polityce edukacyjnej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.

W 2017 roku Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych zdecydował się przyznać Instytutowi Badań Edukacyjnych kategorię A, wysoko oceniając jego osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy oraz praktyczne efekty działalności naukowej. Instytut funkcjonuje pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej.

Od 1982 roku Instytut jest wydawcą kwartalnika „EDUKACJA".

logotyp ibegrafika Ulotka Instytutu Badań Edukacyjnych

Zintegrowany System Kwalifikacji

Instytut Badań Edukacyjnych odpowiada za prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, będącego obok Polskiej Ramy Kwalifikacji, kluczowym elementem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wdrażanego w Polsce na mocy ustawy z 22 grudnia 2015 roku. Rejestr został uruchomiony w sierpniu 2016 roku.

Więcej na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji można znaleźć na stronie https://kwalifikacje.edu.pl/

O projekcie, w ramach którego powstało Moje Portfolio

Moje Portfolio powstało w ramach projektu "Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji.

Obecnie jest rozwijane w ramach projektu "Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie ZSK na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju", nr POWR.02.13.00-00-0001/20, wartość 30 493 463,68 zł.

Projekt ten jest kontynuacją I i II etapu wsparcia wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Koncentruje się na użytkownikach systemu, którzy współtworzą ZSK (np. ministrowie właściwi, instytucje certyfikujące, podmioty zewnętrznego zapewniania jakości) lub posługują się nim, jako narzędziem wspierającym realizację celów gospodarczych (organizacje sektorowe/ branżowe, w tym sektorowe rady ds. kompetencji) lub społecznych, np. poprzez realizację strategicznych celów związanych z rozwojem kraju (np. ministerstwa, organizacje społeczne). W szczególności projekt zakłada istotny komponent wsparcia dla ministra koordynatora, obejmujący prowadzenie ewaluacji i doskonalenia rozwiązań systemowych (w tym w zakresie nadzoru oraz zewnętrznego systemu zapewniania jakości nadawania kwalifikacji). W projekcie opisywane są kwalifikacje o kluczowym znaczeniu dla rozwoju sektorów i branż (w tym opisanie kolejnych sektorowych ram kwalifikacji) oraz z punktu widzenia strategii rozwoju gospodarczo-społecznego Polski.
 
Kontynuacja prac polega na:

  • wspieraniu wszystkich interesariuszy systemu, wraz z ministrem-koordynatorem ZSK;
  • opisywaniu kwalifikacji rynkowych we współpracy z partnerami zewnętrznymi;
  • tworzeniu kolejnych sektorowych ram kwalifikacji;
  • aktualizacji narzędzi i materiałów niezbędnych do bardziej efektywnej pracy instytucji certyfikujących (m.in. poprzez pilotaże walidacji);
  • stałym namyśle i monitoringu rozwiązań krajowych i międzynarodowych, służącym rozwojowi systemowych rozwiązań wzmacniających ZSK tak, aby stał się docelowo systemem dobrze zakorzenionym w polityce publicznej, wzbogacającym podaż wykwalifikowanych kadr na rynku pracy zgodnie z ideą  uczenia się przez całe życie.

 

 

Masz pytania? Napisz do nas

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w tym celu adres e-mail/numer telefonu komórkowego/inny kontakt elektroniczny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.